İdari Birimler

Nöbetçi Memurluğu

Nöbetçi Memur Nisan 2022 Nöbet Çizelgesi (tıklayınız)
Nöbetçi Memurlarımız (tıklayınız)


GÖREV AMACI: Hastane işleyişinde yasal prosedürlere uygun olarak uygulanmasını sağlamak
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1.Nöbetçi idari memur, mesai saatleri dışında, kurum kadrosunda bulunan bütün idari memurların sevk ve idaresini yürütür.
2.Çıkarılan yardıma muhtaç hastaların sevkini sağlar.
3.Nöbetçi teknisyenle birlikte hastanenin bütün bölümlerini dolaşarak idari ve teknik arızaların giderilmesini sağlar.
4.Önemli hallerde nöbetçi uzmanı durumdan haberdar ederek onun mütalaa ve direktifi dairesinde hareket eder.
5.Nöbetçi idare memuru, nöbetinde idari işlerle uğraşanlarla nöbetçi teknisyenlerin birinci derecede amiridir.
YETKİLER: Tanımlanan görevlerin yapılmasında üst amirler tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek.

05 Ocak 2024