İdari Birimler

Sivil Savunma


Sivil Savunma Nedir?

Kurumun Güvenliğini ve oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirler alarak, Seferberlik ve Savaş hali hizmetleri ile Afet ve Acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu yapar. · Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır.


Görev Tanımı

 • Sivil savunma planlarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Olağandışı hallerde Genel Müdürlüğün tahliyesine ilişkin planlamasını koordine etmek.
 • Sivil savunma servislerini kurmak, güncelliğini sağlamak ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım, onarım ve korunmasını sağlamak.
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.
 • Afet ve acil durum hallerinde yapılacak müdahalelerin koordinasyonunu sağlayarak, durum hakkında üst yöneticileri bilgilendirmek.
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek.
 • Yönetmelikte belirtilen görevlerin verine getirilmesi amacıyla; Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin Genel Müdürlükte uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Afet, sivil savunma, acil durum, konularında kurum personeline eğitim vermek veya verilmesini sağlamak.
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili, valilikçe düzenlenen tatbikatlarda Genel Müdürlük adına sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • İdarenin denetimine tabi taşra teşkilatı ile özel kuruluşlarda yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek.
 • Seferberlik ve savaş hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.
 • Kurumun afet ve acil durum yönetim merkezinde görev almak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.
 • Yangın söndürme cihazlarının kontrollerini ve dolum işlemlerini yaptırmak.
 • Bina ve çevre kontrollerini yapmak.
 • Seferberlik ve savaş hali ile ilgili toplantılara katılmak.      
 •  

05 Ocak 2024