İdari Birimler

Tahakkuk


Tahakkuk Nedir?


Harcamalarla ilgili defter ve dosyaları tutar. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması 
yapar, gerekli yazışmaları hazırlar. Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlar, bu konuda gerekli önlemleri alır.

GÖREV AMACI:
Gider tahakkuk birim sorumlusu sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.


05 Ocak 2024