İdari Birimler

Yazışma Birimi

GÖREV TANIMI
-Gelen -giden evrak ile zimmet kaydı
-Haftalık ,aylık formların takibi
-Genelge Tamimleri
-Personel Özlük yazışmaları
-Şube İçi Koordinasyon hizmetleri


Gelen ve Giden Evrak ile Zimmet Defteri Kaydı İş Akış Şeması
Günlük olarak gelen evrakın teslim alınması, ilgili Müdür Yardımcılarına ve Şube Müdürüne verilmesi ,öngördüğü şekilde bağlı birimlerimize gelen evrak kaydının yapılarak ilgili kişilere teslimi.Giden evrakların imzadan sonra kayıta alınması ve zimmete de kayıt edilerek Gelen giden evraka teslimi. Gelen evrak birimince yazılan evrakların dosyalanması.

Haftalık Aylık Formların ve Yapılan İşlerin Takip Akış Şeması
Her ay ayın 5'ine kadar ek ödeme esas verilerin Döner Sermaye İşletmesine gönderilmesi. Personel izin rapor durumunu gösteren formatın Personel Şubesine gönderilmesi. Şubemiz Personel durumunu gösterir formatın her ayın 15'ine kadar Personel Şubesine teslimi.Her ayın başında personel imza çizelgesinin hazırlanması. Ay sonu üst yazı ile personel Şubesine gönderilmesi.

Genelge Tamimleri Akış Şeması
Bakanlığımızdan gelen ve Şubemizi ilgilendiren genelgelerin ilgili kurumlara tamimi.Ayrıca Bakanlığımızca yapılacak olan çalışmalara esas olmak üzere istenilen bilgilerin kurumlara tamimi ile toplanmış olan bilgilerin Bakanlığımıza arz edilmesi.Müdürlük içi çalışmalara esas olacak tüm bilgilerin Şube Birimlerine iletilmesi ve toplanmış olan bilgilerin ilgili Şubeye gönderilmesi.


05 Ocak 2024