İdari Birimler

Ayniyat Birimi

Birim Sorumlusu (tıklayınız)

GÖREV - YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

- Ayniyat Saymanı: Kurumun tüm Devlet mallarını (döner sermaye hariç) kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir.

- Ambar ve depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuzlarına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza ederek baştabibe onaylatır.

- Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür. Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve Sayıştay hesabını verir. 

1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 152’de kendisine verilen görev ve yetkilerini kullanmak. 


2. Hastanenin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu doğrultuda görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek.

3. Hastane amaç ve hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak .

4. Hastalar ile sürekli iyi ilişkilerde bulunmak. Hastalara güleryüzlü davranmak.

5. Kanun ve yönetmeliklere eksiksiz uymak.

6. Uygunsuzluğa neden olan faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması için düzeltici-önleyici faaliyet çalışmalarına katılmak, gerektiği takdirde düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

7. Kendisine verilen eğitimleri uygulamak ve yaygınlaşmasını sağlamak.

8. Kalite Yönetim Birim dökümanlarına (prosedür,talimat,liste,rehber vs.) uygun hareket etmek,

9. Kayıt altına almalarda ilgili formları kullanmak ve eksiksiz tutmak .

10. Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini Kalite Yönetim Birimi ve Üst yönetimle paylaşmak

11. Diğer Birimlerin ve Kurumların istediği bilgileri zamanında vermek

12. Kalite çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak.

13. İlgililerden (birimler idari personel vs.) gerekli belgeleri talep etmek.

14. Birim ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.

04 Ocak 2024