Kalite Birimi
24 Mart 2021

  •  Hastanemizde Sağlıkta Kalite Standardı doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere Kalite Yönetim Direktörü olarak Başhekim Yardımcısı atanmıştır
  • Kalite Yönetim Direktörü ve çalışanları; SKS kapsamında Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (Bu komitenin görevi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yürütülür.), Eğitim Komitesi,  Tesis Güvenliği Komitesinin doğal üyesidir. Bu komiteler yılda en az 4 kez ve gerekli görüldüğü durumlarda daha sık toplanarak hasta, çalışan ve tesis güvenliğine yönelik kararlar alır.
  • Kalite Yönetim Direktörü; Kalite Yönetim Birimi ve bölüm kalite sorumluları ile koordineli olarak çalışmalarını yürütür. Kalite Yönetim Direktörü kalite Birim çalışanlarının 1. sorumlusudur. Birimin üst yöneticisi Hastane Yöneticisidir. 
  • Kalite Yönetim Birimi SKS ve Verimlilik Yerinde Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Birim bazında ölçülebilir amaç, hedef ve süreçler Üst Yönetim, Bölüm Yöneticilerinin ve Bölüm Kalite sorumlularının katılımı ile belirlenir. Bu hedeflerin izlenmesi ayda bir yapılır. Hedeflere ilişkin üst yönetim, Bölüm Yöneticileri ve Bölüm Kalite sorumlularının katılımı ile yılda bir kez değerlendirilir ve gerekirse hedeflere yönelik yönetimin kararı ile gerekli Düzeltici/Önleyici faaliyet başlatılır.
  • Öz Değerlendirme sürecini yönetir. Öz Değerlendirme Talimatı doğrultusunda yılda en az 1 defa olmak üzere Öz değerlendirme yapılır. 
  • Güvenlik raporlama Sistemine ilişkin süreci yönetir ve Güvenlik Raporlama Sistemi Talimatına göre işlem yapılır. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçler takip edilir,
  • Anket sürecini yönetir. Hastanemiz tarafından yapılan; Ayaktan Hasta, Yatan Hasta ve Acil Servis Hasta anketleri aylık olarak yapılıp altı aylık dönemde değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çalışan memnuniyet anketi yılda iki defa yapılarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları Hastane Yönetimine sunulur ve gerekli Düzeltici/Önleyici faaliyet başlatılır.  Gerekli durumlarda geribildirim yapılır.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. SKS tarafından belirlenen indikatörler aylık olarak İndikatör Sorumluları ile Kalite Yönetim Birimi tarafından izlenerek analiz edilir. Gerektiğinde üst yönetime bilgi verilir veya Düzeltici/Önleyici faaliyet başlatılır. Süreçlerin değerlendirilmesi talimatına göre işlem yapılır.SKS doğrultusunda bulunan uygunsuzluklarla ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin takibini yapar.