Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi ile İlgili Sınavda başarılı olanların kesin listesi
27 Mart 2018

Hastanemizde  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine yönelik yapılacak olan sınava ilişkin Sınavda başarılı olanlar kesin listesi Ek:1deyayınlanmıştır.

Sınava girmeye Hak Kazanan kişilerin Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırma formları Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişiler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile  sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan edilir (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Ek:1 Sınavda başarılı olanların kesin listesi.pdf