Hastanemizin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personellerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişlerinde Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste
01 Mart 2018

Adana Seyhan DevletHastanemizde kurulan Tespit Komisyonumuz; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelemiş olup, Gerekli şartları taşıdığı tespit edilen ve sınava girmeye Hak Kazanan kişiler (Ek-1)’de belirtilmiştir.

 

Sınava girmeye Hak Kazanan kişilerin Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırma formları Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişiler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile  sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.  

 

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan edilir (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

  

Ek-1 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR..pdf